Comissió Consell Escolar

Funcions del Consell Escolar

– Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
– Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
– Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
– Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
– Aprovar la carta de compromís educatiu.
– Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
– Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
– Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
– Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
– Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
– Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
– Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
-Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Composició en els centres públics

– El director o directora, que el presideix.
– El cap o la cap d’estudis.
– Un o una representant de l’ajuntament de la localitat on es troba situat el centre.
– Els i les representants del professorat s’elegeixen pel claustre.
– Els i les representants de l’alumnat i dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells.
– Un o una representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest personal.
– El secretari o la secretària del centre no és membre del consell escolar, però hi assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.
– El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell.

El nombre de representants de l’alumnat i pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell. Una de les persones representants dels progenitors la designa l’associació de pares i mares més representativa del centre.

Cada centre determina la composició del consell escolar que queda recollida a les seves normes d’organització i funcionament, d’acord amb el que s’estableix en el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius i la resta de legislació vigent.

En els centres de nova creació, el director o directora ha d’ajustar la composició del consell escolar respectant el que estableixen els apartats 3 i 4. En els centres incomplets, quan el nombre de professorat no permeti assolir el que preveu l’apartat 3, les normes d’organització i funcionament han d’establir que, en tot cas, hi hagi el mateix nombre de representants del professorat i de representants de l’alumnat i pares i mares en conjunt.

El centre no pot modificar la configuració del consell escolar dins dels tres cursos acadèmics següents a aquell en què és determinada. L’aprovació d’una modificació en la composició del consell escolar no entrarà en vigor fins al primer procés electoral que es dugui a terme després que s’hagi aprovat.

Un cop constituït, el consell escolar del centre ha de designar una persona que impulsi mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

Per més informació, contacteu amb L’AMPA.