Junta

La Junta de l’AMPA requereix la vostra col·laboració per assegurar la continuïtat de la tasca feta fins ara per l’Associació de Pares i Mares de l’escola Els Aigüerols.

Podeu oferir-vos individualment o amb col·laboradors, però el més important és recabar el vostre esperit de participació.

Aquestes són les vacants actuals a la Junta:

Vocal Comissió EXTRAESCOLARS (en cas que no es presenti ningú, la Comissió desapareixeria):

Comissió d’activitats extraescolars

Les principals tasques de la comissió són:

Donar a conèixer les diferents activitats que s’hi organitzen pels nens i nenes, cada curs escolar i en horari no lectiu.

Marcar les dates d’inscripció i gestionar-les.

Organitzar els grups i, juntament amb el/la coordinador/a, determinar i buscar els/les monitors/es necessaris, en funció de la ràtio que estableix la normativa d’activitats de lleure.

Elaborar la graella de distribució d’horaris i espais a les instal·lacions respecte els grups d’activitats i amb el /la monitor/a corresponent.

Convocar i realitzar les reunions informatives pels pares i mares.

TRESORER/A

Comissió econòmica i administrativa

És l’encarregada de portar la gestió i el control econòmic i administratiu de tots els serveis, activitats i comissions de l‘AMPA. Desenvolupa les tasques econòmiques i administratives definides als Estatuts de l’AMPA, compleix amb les tasques i competències establertes en la figura del Tresorer als Estatuts de l’AMPA, i porta a terme els objectius fixats al pla anual.

Són tasques i finalitats de la comissió:

Proposar criteris per l’elaboració i definició del pressupost anual de l’AMPA.

Elaborar i gestionar el pressupost anual de l’AMPA.

Informar periòdicament a la Junta de l’AMPA sobre l’estat d’execució del pressupost.

Presentar anualment un informe de la gestió econòmica a l’Assemblea de l’AMPA amb la liquidació del pressupost del curs acadèmic anterior i el projecte de pressupost de l’any en curs.

Sotmetre la gestió econòmica i pressupostària al control dels censors de comptes.

Establir les quotes de serveis, amb una relació qualitat/preu el més ajustada possible.

Coordinar el funcionament econòmic i administratiu de les diferents comissions de l’AMPA.

Proposar mesures d’eficiència i d’eficàcia de la gestió pressupostària, comptable i administrativa per tal d’oferir als pares i mares informació complerta de la seva gestió.

Buscar fons de finançament addicionals per a les activitats de l’AMPA a través d’ajuts o subvencions d’organismes públics o privats.

Necessitem la vostra col·laboració per donar una resposta de qualitat a aquestes tasques.

Si penseu que podeu encaixar en alguna de les comissions o teniu dubtes sobre les funcions de cada càrrec no ho dubteu: respongueu aquest mail, tot indicant el vostre nom complert així com les vostres dades de contacte.

Ja sabeu que la participació es totalment altruista, però recompensa saber que treballes per una fita comuna i necessària, de forma cooperativa, i sobretot, que els grans benificiaris de la nostra feina són els nostres nens i nenes, els nostres petits.

Com veieu, resulta del tot fonamental la vostra participació. En cas contrari, no hi hauria activitats ni es podrían portar a terme molts dels projectes de la nostra escola.

Animeu-vos a participar! Us hi esperem!

 

La Junta actual de l’AMPA d’Els Aigüerols està formada per:

Marta Fillot Bellido, presidenta de l’AMPA.

Sílvia Pérez, tresorera de l’AMPA.

Vanessa Mingorance, secretària de l’AMPA.

Tere Sardón, vocal Comissió Activitats extraescolars.

Vanessa Mingorance, vocal Comissió Casal d’estiu.

Patricia Peguero, vocal Comissió de Festes.

Àngel Casajuana, vocal Comissió Nou edifici.

Edelweiss Velázquez, vocal Comissió Escola de Pares.

Neus Ràfols Checa, vocal Comissió Menjador i Acollida.

Ignasi Sogorb, vocal Comissió Comunicació.

La Junta es reuneix regularment cada primer divendres de mes. Si el primer divendres de mes és festiu es trasllada la trobada al divendres següent. Les reunions tenen lloc a la sala de professors de l’escola Els Aigüerols (primera planta) a les 15.30 hores. Les reunions de junta estan obertes a tots els socis de l’AMPA Els Aigüerols, que tenen dret a paraula però no a vot. Animem a tots i totes a participar amb nosaltres a les reunions que duem a terme per tal de planificar entre tots el millor per a l’associació de mares i pares.

En aquest apartat trobareu la relació de les actas de les reunions de la Junta:

L’AMPA és oberta a la participació de tots i totes.

Curs 2016-2017

Acta de la reunió, 3 de febrer de 2017

Acta Assemblea General de socis 2016

Curs 2014-2015

Actes de les reunions de la Junta

Acta de la reunió, 20 de gener de 2015.

Acta de la reunió, 18 de novembre de 2014.

Curs 2013-2014

Actes de les reunions de la Junta

Acta de la reunió, 7 febrer de 2014.

Acta de la reunió, 10 de gener de 2014.

Acta de la reunió, 22 de novembre de 2013.

Convocatòries reunions de la Junta

Convocatòria reunió març 2014.

Convocatòria reunió febrer 2014.

Convocatòria reunió gener 2014.

Convocatòria reunió novembre 2013.