Vacants a la Junta de l’AMPA

Benvolgudes famílies,

La junta de l’AMPA requereix la vostra col·laboració per assegurar la continuïtat de la tasca feta fins ara per l’Associació de Pares i Mares de l’escola Els Aigüerols.

Podeu oferir-vos individualment o amb col·laboradors, però el més important és recabar el vostre esperit de participació.

Aquestes són les vacants actuals a la Junta:

Vocal Comissió EXTRAESCOLARS:

Comissió d’activitats extraescolars

Les principals tasques de la comissió són:

Donar a conèixer les diferents activitats que s’hi organitzen pels nens i nenes, cada curs escolar i en horari no lectiu.

Marcar les dates d’inscripció i gestionar-les.

Organitzar els grups i, juntament amb el/la coordinador/a, determinar i buscar els/les monitors/es necessaris, en funció de la ràtio que estableix la normativa d’activitats de lleure.

Elaborar la graella de distribució d’horaris i espais a les instal·lacions respecte els grups d’activitats i amb el /la monitor/a corresponent.

Convocar i realitzar les reunions informatives pels pares i mares.

TRESORER/A

Comissió econòmica i administrativa

És l’encarregada de portar la gestió i el control econòmic i administratiu de tots els serveis, activitats i comissions de l‘AMPA. Desenvolupa les tasques econòmiques i administratives definides als Estatuts de l’AMPA, compleix amb les tasques i competències establertes en la figura del Tresorer als Estatuts de l’AMPA, i porta a terme els objectius fixats al pla anual.

Són tasques i finalitats de la comissió:

Proposar criteris per l’elaboració i definició del pressupost anual de l’AMPA.

Elaborar i gestionar el pressupost anual de l’AMPA.

Informar periòdicament a la Junta de l’AMPA sobre l’estat d’execució del pressupost.

Presentar anualment un informe de la gestió econòmica a l’Assemblea de l’AMPA amb la liquidació del pressupost del curs acadèmic anterior i el projecte de pressupost de l’any en curs.

Sotmetre la gestió econòmica i pressupostària al control dels censors de comptes.

Establir les quotes de serveis, amb una relació qualitat/preu el més ajustada possible.

Coordinar el funcionament econòmic i administratiu de les diferents comissions de l’AMPA.

Proposar mesures d’eficiència i d’eficàcia de la gestió pressupostària, comptable i administrativa per tal d’oferir als pares i mares informació complerta de la seva gestió.

Buscar fons de finançament addicionals per a les activitats de l’AMPA a través d’ajuts o subvencions d’organismes públics o privats.

Necessitem la vostra col·laboració per donar una resposta de qualitat a aquestes tasques.

Si penseu que podeu encaixar en alguna de les comissions o teniu dubtes sobre les funcions de cada càrrec no ho dubteu: respongueu aquest mail, tot indicant el vostre nom complert així com les vostres dades de contacte.

Ja sabeu que la participació es totalment altruista, però recompensa saber que treballes per una fita comuna i necessària, de forma cooperativa, i sobretot, que els grans benificiaris de la nostra feina són els nostres nens i nenes, els nostres petits.

Com veieu, resulta del tot fonamental la vostra participació. En cas contrari, no hi hauria activitats ni es podrien portar a terme molts dels projectes de la nostra escola.

Animeu-vos a participar! Us hi esperem!

AMPA ELS AIGÜEROLS

———————————————————————————————————————

Queridas familias,

La junta del AMPA requiere vuestra colaboración para asegurar la continuidad de la labor realizada hasta ahora por la Asociación de Padres y Madres de la escuela Els Aigüerols.

Podéis presentaros individualmente o con colaboradores, pero lo más importante es recabar su espíritu de participación. Estas son las vacantes actuales en la Junta: 

Vocal Comisión EXTRAESCOLARES

Comisión de actividades extraescolares 

Las principales tareas de la comisión son:

Dar a conocer las diferentes actividades que se organizan para los niños y niñas, cada curso escolar y en horario no lectivo.
Marcar las fechas de inscripción y gestionarlas.
Organizar los grupos y, junto con el / la coordinador / a, determinar y buscar los / las monitores / as necesarios, en función de la ratio que establece la normativa de actividades de ocio.
Elaborar la parrilla de distribución de horarios y espacios en las instalaciones respecto a los grupos de actividades y con el / la monitor / a correspondiente.
Convocar y realizar las reuniones informativas para los padres y madres.

Necesitamos vuestra colaboración para dar una respuesta de calidad a estas tareas.LogoAmpa

Si cre​é​is​ que po​d​éi​​s​ encajar en alguna de las comisiones o tenéis dudas sobre las funciones de cada cargo​, no lo ​dudéis​:​ responded a este correo, indicando ​vuestro nombre completo así como ​vuestros datos de contacto.

Ya sabéis que la participación es totalmente altruista, pero recompensa saber que trabajas para una meta común y necesaria, de forma cooperativa, y sobre todo, que los grandes beneficiari​o​s de nuestro trabajo son nuestros niños, nuestros pequeños.

Como v​éis, resulta del todo fundamental vuestra participación. De lo contrario, no habría actividades ni se podrían llevar a cabo muchos de los proyectos de nuestra escuela.

Animaros a participar! Os esperamos!

AMPA ELS AIGÜEROLS
c/ García Nieto, 1
08130- SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
Telèfon: 655-911-077
www.ampaelsaiguerols.com
www.facebook.com/ComissioEscolaElsAiguer­ols
@Aiguerols